12

Azil je pravo na boravak i zaštitu koje ima stranac kome je na osnovu odluke nadležnog organa koji je odlučivao o njegovom zahtevu za azil u Republici Srbiji odobreno utočište ili drugi oblik zaštite predviđen Zakonom o azilu.

Centri za azil su centri u kojima su obezbeđeni osnovni životni uslovi za tražioce azila do donošenja konačne odluke o njihovom zahtevu. Ovi centri u sastavu su Komesarijata za izbeglice kao posebne organizacije.

Izbeglica je lice koje se zbog opravdanosti straha od progona zbog svoje rase, pola, jezika, nacionalnosti, veroispovesti ili pripadnosti nekoj grupi zbog političkih uverenja ne nalazi u državi svog porekla i nije u mogućnosti ili zbog straha ne želi da se stavi pod zaštitu te države, kao i lice bez državljanstva koje se nalazi izvan države prethodnog stalnog boravka i koje ne može ili zbog straha ne želi da se vrati u tu državu.

Komisija za azil odlučuje u drugom stepenu po žalbama na odluke Kancelarije za azil, a čine je predsednik i osam članova koje imenuje Vlada Srbije na period od četiri godine.

Postupak azila je postupak, uređen Zakonom o azilu, za sticanje i prestanak prava na azil i drugih prava lica koja traže azil.

Subsidijarna zaštita je oblik zaštite koji Republika Srbija odobrava strancu koji bi u slučaju povratka u zemlju porekla bio izložen mučenju, nečovečnom ili ponižavajućem postupanju, ili bi njegov život, bezbednost ili sloboda bili ugroženi nasiljem koje je izazvano spoljnom agresijom ili oružanim sukobima ili masovnim kršenjem ljudskih prava. Ovaj oblik zaštite ograničenog je trajanja i po njegovom isteku zahteva preispitivanje uslova za povratak tražioca azila u zemlju porekla ukoliko su za to stvoreni bezbedni uslovi i ukoliko postoje dokazi da opasnost više ne postoji.

Tražilac azila je stranac koji podnese zahtev za azil na teritoriji Republike Srbije o čijem zahtevu nije doneta konačna odluka.

Utočište je pravo na boravak i zaštitu koje se daje izbeglici na teritoriji Republike Srbije za koga nadležni organ utvrdi da je njegovo strahovanje od progona u državi porekla osnovano.

 

(Izvor: Komesarijat za izbeglice Republike Srbije)